Kariérový a výchovný poradce

Kariérový a výchovný poradce – Mgr. Zuzana Coufalová

konzultační hodiny: STŘEDA 10:00 – 10:45

Metodická a informační činnost kariérového poradce

 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Zprostředkovává spolupráci mezi rodiči a institucemi, které se zabývají odbornou péčí o děti a mládež. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími a metodikem primární prevence.

Metodická a informační činnost výchovného poradce

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky

Specifická činnost

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s PČR.