Výchovný poradce

Výchovný poradce pro I. stupeň – Mgr. Václava Horňáková

Konzultační hodiny:   

STŘEDA 10:00 – 10:45 hod. 

Výchovný poradce pro II. stupeň a třídy Montessori – Mgr. Romana Ottenschlägerová

Konzultační hodiny:  

STŘEDA 10:00 – 10:45 hod.    

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Zprostředkovává spolupráci mezi rodiči a institucemi, které se zabývají odbornou péčí o děti a mládež. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími a metodikem primární prevence.

Metodická a informační činnost

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

Specifická činnost

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s PČR.