Metodik prevence

Metodik prevence – Ing. Tereza Prokopová

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:   PONDĚLÍ 10:00 – 11:30 hod.

Náplň práce metodika prevence:

Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů..

2) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy

3) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

4) Koordinace projektů souvisejících se školní prevencí negativních jevů.

5) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a  zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Adresář užitečných kontaktů

Toxikologické informační středisko: 24 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Linka bezpečí dětí a mládeže:  800 155 555    www.linkabezpeci.cz

Vzkaz domů/dítě na útěku:      800 111 113      www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí, Duškova 20:   257 317 100   www.bkb.cz

SANANIM, Novovysočanská 604:   www.sananim.cz

Život bez závislostí, Lupáčova 14:    www.zivot-bez-zavislosti.cz

Help line AIDS:   800 800 980 nebo 800 144 444

Nadace O2, která se věnuje zlepšování komunikačních problémů dětí a  mládeže:   www.minimalizacesikany.cz

Sdružení na pomoc obětem šikanování a k prevenci tohoto celospolečenského problému:   www.sikana.org 

Nadace pomáhající dětem:   www.nasedite.cz

Pro rodiče, rodičovská linka:  283 852 222 (v provozu: pondělí 13:00 – 16.00 hod, středa 16:00 – 19:00 hod)

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059

RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum:  www.irelief.cz

Moderní antikoncepce:    www.moderniantikoncepce.cz

linka AIDS pomoc:   800 800 980   www.aids-pomoc.cz

Dětské krizové centrum:    www.dkc.cz

Informace o drogách:  www.drogy-info.cz       www.odrogach.cz