Vnitřní řád školní jídelny

1)   Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně.

Pro odběr stravy je strávník povinen mít čip u sebe.

Pokud čip zapomene, musí se dostavit k vedoucí ŠJ.

V případě ztráty čipu je třeba tuto skutečnost co nejrychleji nahlásit vedoucí ŠJ, aby nemohlo dojít ke zneužití tohoto čipu.  Pro další odběr stravy si strávník musí zakoupit čip nový.

 

2)    Výdej obědů

Strava pro cizí strávníky se vydává 10:45 – 11: 15 hodin – pouze do jídlonosičů, konzumace mimo školní jídelnu 

Strava pro žáky a učitele se vydává 11:30 – 14:15 hodin.

Jídla poskytovaná v rámci školního stravování pro žáky  a zaměstnance školy jsou vždy konzumována v prostorách školní jídelny.

Obědy se vydávají do jídlonosiče pro zaměstnance a nemocné děti, které nejsou první den ve škole.

 

3)   Stravování

Každý nový strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí školní jídelny při placení obědů. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny. Přihláška ke stravování platí po celou dobu vždy pro daný školní rok. Strávníci přicházejí do školní jídelny. Poté jdou k výdejnímu okénku pro oběd, případně se zařadí do fronty a vyčkají, až na ně dojde řada. Výdej oběda je řízen pomocí výdejního terminálu. Svítí-li na výdejním terminálu zelená kontrolka, přiblíží strávník k označenému místu elektronický čip. Při správném přiložení čipu se zobrazí strávníkovo jméno a výběr jídla, strávník si může převzít oběd a odchází ke stolu. Po jídle strávníci odevzdají plato s talíři na odkládací pult a odejdou z jídelny. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy (např. vylitou polévkou), učiní strávníci nutná opatření, aby nedošlo k úrazu procházejících strávníků. Nahlásí neprodleně tuto skutečnost pedagogickému dozoru.

Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

V    prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo k úrazu.

 

4)   Placení stravného

Stravné se vybírá v době od 6.30 hod. do 8.00 hod. u vedoucí školní jídelny. V ranních hodinách (6.30-8.00 hod.) lze zaplatit obědy i na týž den, ve kterém jsou placeny.

Zaplatit je možno libovolnou částku a tím si předplatit příslušný počet obědů. Pokud je oběd řádně odhlášen, vzniká strávníkovi přeplatek, za který si může objednat další oběd. Výši svého přeplatku a své objednávky má možnost si ověřit na objednávkovém terminálu ve školní jídelně nebo na internetových stránkách.

 

5)  Elektronické a bezhotovostní platby

Obědy je možné platit také bezhotovostně prostřednictvím internetového bankovnictví (na účet 107-5302740277/0100) nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Při platbě převodem na účet, uvede zákonný zástupce variabilní symbol (unikátní čtyřmístné číslo) a do poznámky jméno a třídu žáka.  Po přijetí platby na účet budou žákovi automaticky přihlášeny obědy varianty č. 1 na každý den.  Odhlášení oběda lze provádět telefonicky, přes webové stránky z domova.

 

6)  Výběr dle jídelníčku

Ve dnech, kdy na jídelním lístku budou uvedena dvě jídla, si může strávník na objednávkovém terminálu ve ŠJ sám provést výběr. Výběr se provádí nejpozději 3 dny předem. Rodiče si mohou pro své děti  elektronicky objednat výběr oběda přes webové stránky 3 dny předem.

 

7)  Odhlášení obědů

Odhlášení obědů se provádí buď telefonicky nejpozději do 8.00 hod. téhož dne, nebo prostřednictvím webové stránky – ovšem nejpozději den předem. První den nepředpokládané absence lze vydat oběd domů, viz § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu domů. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

8)  Doba prázdnin a ředitelského volna

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků základní školy. Pokud je žák na výletě nebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi naúčtován.

 

9)    Zařazování žáků do věkových kategorií

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do věkových skupin. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Dle § 24 561/2004 Sb., školského zákona, školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Pro zaměstnance platí vyhláška č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování.

Všechny vyhlášky, rozvrhy dozorů a pokyny k manipulaci s objednávkovým terminálem a elektronickým čipem jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně.

Od 1.3. 2023 se zvyšují ceny stravného (finanční norma na potraviny) u všech skupin strávníků.

 

10)   Věkové skupiny strávníků a výše platby stravného

do 10 let……………….31 Kč
11 – 14 let…………….33 Kč
15 a více let………….34 Kč
zaměstnanci………..39 Kč
cizí strávníci…………75 Kč

 

Vydáno dne 20. 2. 2023

S účinností od 1. 3. 2023

 

Vypracovala:

Lenka Poláková

vedoucí školní jídelny

 

Schválila:

Mgr. Bc. Eva Vášová

ředitelka školy