Stanovy spolku

Montessori při ZŠ Bílá cesta Teplice

 

I. Úvodní ustanovení

Název spolku: „Spolek přátel Montessori při ZŠ Bílá cesta Teplice“ (dále jen „spolek“).

Sídlo: SAB 580, 417 23 Košťany

 

II. Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je právnickou osobou.

 

III. Cíl činnosti spolku

1. Sdružovat odbornou i laickou veřejnost, která má zájem podílet se na podpoře metody M. Montessori a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání.

2. Sdružovat rodiče žáků navštěvujících třídy s Montessori pedagogikou.

3. Podporovat výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež realizovanou metodami Montessori pedagogiky.

4. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměstnanců škol a rodičů v oblastech Montessori pedagogiky a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání.

5. Vyhledávání, aktivizace a podpora sil směřujících k naplňování těchto cílů.

6. Propagační a popularizační činnost, pořádání dalších odpovídajících akcí k danému tématu, informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se dané problematiky.

7. Tyto cíle bude spolek naplňovat formou navazování partnerství a spolupráce se školskými zařízeními, s dalšími nestátními neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy a samosprávy.

 

IV. Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, dodržují tyto stanovy a usnesení orgánů spolku.

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené výboru spolku.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Spolek vede písemnou evidenci členů.

Zánik členství:

1. Vystoupení člena písemným oznámením

2. Úmrtím člena

3. U právnické osoby jejím zrušením

4. Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

5. Zánikem spolku.

 

V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

 • a. podílet se na činnosti spolku
 • b. volit do orgánů spolku
 • c. být volen do orgánů spolku
 • d. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

 • a. dodržovat stanovy spolku
 • b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

 

VI. Orgány spolku

1. členská schůze

2. výbor

3. dozorčí rada

 

VII. Členská schůze

1. členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. členskou schůzi svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

4. členská schůze zejména

 • a. rozhoduje o změnách stanov spolku
 • b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření
 • c. volí na dobu 2 let členy výboru
 • d. rozhoduje o zrušení členství
 • e. rozhoduje o zrušení spolku

5. členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů spolku, není-li stanoveno jinak.

Přítomní členové spolku se zapisují do prezenční listiny, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby, popřípadě jejího zástupce. Správnost prezenční listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda a zapisovatel, zvolení členskou schůzí.

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor náhradní členskou schůzi. Náhradní členskou schůzi svolává výbor novou pozvánkou či novým oznámením. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání členské schůze musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze .

Náhradní členská schůze se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na výše uvedená ustanovení

Výbor je oprávněn předložit členům návrhy k rozhodnutí per rollam, jestliže se nepodařilo svolat mimořádnou členskou schůzi a nastaly podmínky pro svolání náhradní členské schůze a zároveň svolání náhradní nebo mimořádné členská schůze není vhodné z časových nebo ekonomických důvodů.

Členská schůze zvolí svého předsedu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Hlasovací právo všech členů je rovné. O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

VIII. Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výbor má nejméně 3 členy.

3. Výbor řídí činnost spolu v období mezi zasedáními členská schůze.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.

5. Výbor zejména:

 • a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
 • b. koordinuje činnost spolku
 • c. svolává členskou schůzi
 • d. zpracovává podklady pro rozhodnutí členská schůze
 • e. rozhoduje o přijetí za člena spolku

6. Předseda nebo místopředseda výboru zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem samostatně a ke svému jménu na listině připojí podpis a otisk razítka.

7. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

9. Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášení schopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.

 

IX. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

2. Kontrolní komise má 3 členy.

3. Funkční období kontrolní komise je jeden rok. Opakovaná volba je možná.

4. Kontrolní komisi volí členská schůze.

5. Kontrolní komise :

 • a. kontroluje roční uzávěrku a výroční zprávu spolku
 • b. dohlíží na dodržování zákonů a stanov spolku při činnosti spolku
 • c. dohlíží na hospodaření spolku

6. Kontrolní komise je oprávněna:

 • a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
 • b. navrhnout svolání mimořádné členské schůze, vyžadují – li to zájmy spolku

7. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávy o své kontrolní činnosti.

 

X. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Majetek spolku je vytvářen:

 • a. dotacemi, granty, příspěvky z programů určených k podpoře celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů
 • b. dotacemi, granty, příspěvky z programů EU a vlády ČR
 • c. dary fyzických a právnických osob

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

XI. Zánik spolku

1. Spolek zaniká

 • a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze
 • b. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku.

2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.