Zápis do 1. třídy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

FORMA KONÁNÍ ZÁPISU: prezenčním způsobem

HARMONOGRAM ZÁPISU

prezenčním způsobem/ motivační pohovor s dítětem
ve čtvrtek 13. 4. 2023 / 15 – 18 h / třídy Montessori, klasické třídy
v pátek 14. 4. 2023 / 14 – 17 h / klasické třídy
U klasických tříd si rodič zvolí termín (den a čas) zápisu svého dítěte v rezervačním systému (bude zprovozněno koncem února)

Pro ukrajinské děti bude probíhat zápis ve stejném termínu.

POTŘEBNÉ TISKOPISY K ZÁPISU:

Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní družiny

Souhlas GDPR

U zápisu škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti /s sebou platný OP a rodný list dítěte.

Po kontrole přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům.

Dítě absolvuje s pedagogickým pracovníkem motivační pohovor/ cca 20 minut.

O průběhu pohovoru bude zákonný zástupce následně informován.

V případě pochybnosti o zralosti dítěte zahájit povinnou školní docházku bude se zákonným zástupcem situace konzultována, případně doporučen odklad školní docházky.

 

OBECNÁ PRAVIDLA ZÁPISU:

• dítě dosáhne k 31. 8. 2023 věku 6 let,
• podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
• podmínkou přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2022 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:

• trvalé bydliště dítěte je ve spádové oblasti školy
• sourozenec je v době zápisu žákem naší školy ZŠ Bílá cesta Teplice
• dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ Bílá cesta Teplice
• v případě, že kapacita třech 1. tříd bude naplněna 75 žáky, budou přednostně přijaty děti z obvodu školy
• v případě, že dojde k převisu zájmu nespádových dětí, na která se nevztahují kritéria přednostního přijímání, rozhoduje transparentní losování
• výsledky losování budou zveřejněny na webu školy a na veřejné desce / 2. 5. 2023

OBVOD č. 1 – Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958

Ulice: Bělehradská, Bílinská, Březová, Bulharská, Černá cesta, Dolní cesta, Dukelská stezka, Francouzská, Habrová, Javorová, Jasanová, Jugoslávská, Kladrubská, Kyjevská, K Vodojemu, Lidická, Lužická, Moravská, Na Jalovčinách, Nová cesta, Nová Ves, Novoveská, Opavská, Osiková, Ostravská, Pařížská, Plzeňská, Polská, Pytlíkovská cesta, Rumunská, Slezská, Slovenská, Těšínská cesta, Těšínská stezka, Topolová, U garáží, V lipách, Varšavská, Verdunská

PRAVIDLA PRO ZAŘAZENÍ UCHAZEČŮ DO KLASICKÉ A MONTESSORI TŘÍDY

Přijímání žáků do školy se řídí kritérii (viz. kritéria přijímání žáků). Zařazení přijatých uchazečů do klasické či Montessori třídy je v kompetenci ředitelky školy.

Předpokladem možného zařazení do alternativní třídy – třídy Montessori je projevený zájem rodičů o tento typ výuky a informovanost o stylu výuky s principy Montessori na naší škole. Rodiče svůj zájem o zařazení do Montessori projevili účastí alespoň na 2 setkání rodičů s  dětmi, v období leden až duben 2023. Toto platí i pro uchazeče ze spádové oblasti. Termíny setkání jsou pro Montessori třídy 27. 1. 2023, 24. 2. 2023 a 31. 3. 2023 a to vždy od 16:00 – 17:00 hod. Pokud splňuje kritérium více uchazečů o zařazení do Montessori třídy, jsou do této třídy zařazeni uchazeči v pořadí, ve kterém byli vylosováni. Maximální počet žáků v Montessori třídě je 25.

 

Zápis distančním způsobem

Žádost o přijetí k povinné školní docházce spolu s kopií rodného listu dítěte je možné podat či zaslat elektronicky od 1. 4. do 12. 4. 2023.
• datovou schránkou školy ecmw2vf
• e-mailem s uznaným el. podpisem:  info@zsbilacesta.cz
• poštou/ datum podání nejdéle 12. 4. 2023/ na adresu: Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958, 415 01 Teplice
• osobním podáním v úředních hodinách školy /pondělí – pátek/ 8 -14 h/

INFORMACE O PŘIJETÍ

V termínu 2. 5. 2023 bude zveřejněn na webu školy a na veřejné desce seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tzv. registrační číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu).

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY:
Pokud bude vaše dítě přijato do 1. třídy do více škol,
co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy.

Pokud máte zájem požádat o odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení – nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna Teplice v Lipové ulici).

Přijetí do školní družiny
Přijati do školní družiny budou všichni prvňáčci bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

Pokud bude naše dítě přijato,
není třeba nic zařizovat. V červnu 2023 se budou konat 1. třídní schůzky, kde se vše potřebné dozvíte. Prezentace třídní schůzky bude také na webových stránkách pro ty zákonné zástupce, kteří se z různých důvodů schůzky nemohou zúčastnit.
Sledujte webové stránky školy.

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitelku školy nebo její zástupkyni.

CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK UMĚT?

1. Zná své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuje členy rodiny.
2. Bez problémů zvládá odloučení od rodičů, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
3. Samostatně se oblékne a svlékne, zapíná knoflíky, zavazuje tkaničky, dodržuje základní pravidla hygieny.
4. Správně vyslovuje všechny hlásky, zarecituje báseň, zazpívá píseň, dokáže vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
5. Zná barvy (základní i doplňkové).
6. Drží správně tužku, nakreslí nebo překreslí jednoduchý obrázek.
7. Rozliší i drobné detaily na obrázcích.
8. Správně používá prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, …).
9. Počítá vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuje základní geometrické tvary.
10. Udrží pozornost u úkolu (pracuje samostatně alespoň 15 minut).