Zápis do 1. třídy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

FORMA KONÁNÍ ZÁPISU: prezenčním způsobem

HARMONOGRAM ZÁPISU:

ve čtvrtek 18. 4. 2024 / 15 – 18 h / třídy Montessori, klasické třídy
v pátek 19. 4. 2024 / 14 – 17 h / klasické třídy
Rodič si zvolí termín (den a čas) zápisu svého dítěte v rámci přihlašovacího systému “ZÁPISY ON-LINE“, který bude spuštěn dne 25.3.2024 přes odkaz na webových stránkách školy. (Na úvodní stránce, nebo zde):

REGISTRACE K ZÁPISU

Pro ukrajinské děti bude probíhat zápis ve stejném termínu.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2024/2025

U zápisu škola provede kontrolu údajů uvedených v on-line přihlášce /s sebou platný OP a rodný list dítěte/.

Dítě absolvuje s pedagogickým pracovníkem motivační pohovor/cca 20 minut/.

O průběhu pohovoru bude zákonný zástupce následně informován.

V případě pochybnosti o zralosti dítěte zahájit povinnou školní docházku bude se zákonným zástupcem konzultován případný odklad povinné školní docházky.

 

OBECNÁ PRAVIDLA ZÁPISU:

• dítě dosáhne k 31. 8. 2024 věku 6 let,
• podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
• podmínkou přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2023 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:

• trvalé bydliště dítěte je ve spádové oblasti školy
• sourozenec je v době zápisu žákem naší školy ZŠ Bílá cesta Teplice
• v případě, že kapacita třech 1. tříd bude naplněna 75 žáky, budou přednostně přijaty děti z obvodu školy
• v případě, že dojde k převisu zájmu nespádových dětí, na která se nevztahují kritéria přednostního přijímání, rozhoduje veřejné transparentní losování dne 2.5.2024 v 16:00 hod.
• výsledky losování budou zveřejněny na webu školy a na veřejné desce /3. 5. 2024/

OBVOD č. 1 – Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958

Ulice: Bělehradská, Bílinská, Březová, Bulharská, Černá cesta, Dolní cesta, Dukelská stezka, Francouzská, Habrová, Javorová, Jasanová, Jugoslávská, Kladrubská, Kyjevská, K Vodojemu, Lidická, Lužická, Moravská, Na Jalovčinách, Nová cesta, Nová Ves, Novoveská, Opavská, Osiková, Ostravská, Pařížská, Plzeňská, Polská, Pytlíkovská cesta, Rumunská, Slezská, Slovenská, Těšínská cesta, Těšínská stezka, Topolová, U garáží, V lipách, Varšavská, Verdunská

PRAVIDLA PRO ZAŘAZENÍ UCHAZEČŮ DO KLASICKÉ A MONTESSORI TŘÍDY

Přijímání žáků do školy se řídí kritérii (viz. kritéria přijímání žáků). Zařazení přijatých uchazečů do klasické či Montessori třídy je v kompetenci ředitelky školy.

Předpokladem možného zařazení do alternativní třídy – třídy Montessori je projevený zájem rodičů o tento typ výuky a informovanost o stylu výuky s principy Montessori na naší škole. Rodiče svůj zájem o zařazení do Montessori projevili účastí alespoň na 2 setkání rodičů s dětmi, v období leden až duben 2024. Toto platí i pro uchazeče ze spádové oblasti. Termíny setkání jsou pro Montessori třídy 9. 2. 2024, 1. 3. 2024 a 22. 3. 2024 a to vždy od 16:00 – 17:00 hod. Pokud splňuje kritérium více uchazečů o zařazení do Montessori třídy, jsou do této třídy zařazeni uchazeči v pořadí, ve kterém byli vylosováni. Maximální počet v Montessori třídě je 24 žáků.

INFORMACE O PŘIJETÍ

V termínu 3. 5. 2024 bude zveřejněn na webu školy a na veřejné desce seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tzv. registrační číslo, které bude každému dítěti přiděleno odesláním on-line přihlášky).

 

POUČENÍ O NÁSLEDNÝCH AKTIVITÁCH PO ZÁPISE

V případě, že ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo v přípravné třídě.

Při převisu žáků proběhne veřejné losování ve sborovně školy a to 2.5.2024 v 16:00 hod. 

Dne 3.5.2024 bude zveřejněn na webu školy a na veřejné desce školy seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tvz. registrační čísla).

Nahlédnutí do spisu bude umožněno 9.5.2024 v době od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně školy. 

Pokud se před zahájením školního roku 24/25 rozhodnete pro jinou školu, předejte nám tuto informaci.

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY:
Pokud bude vaše dítě přijato do 1. třídy do více škol,
co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy.

Pokud máte zájem požádat o odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení – nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna Teplice v Lipové ulici).

Přijetí do školní družiny
Nárok na školní družinu mají všichni prvňáčci bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

Pokud bude naše dítě přijato,
není třeba nic zařizovat. V červnu 2024 se budou konat 1. třídní schůzky, kde se vše potřebné dozvíte. Prezentace třídní schůzky bude také na webových stránkách pro ty zákonné zástupce, kteří se z různých důvodů schůzky nemohou zúčastnit.
Sledujte webové stránky školy.

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitelku školy nebo její zástupkyně.

CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK UMĚT?

1. Zná své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuje členy rodiny.
2. Bez problémů zvládá odloučení od rodičů, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
3. Samostatně se oblékne a svlékne, zapíná knoflíky, zavazuje tkaničky, dodržuje základní pravidla hygieny.
4. Správně vyslovuje všechny hlásky, zarecituje báseň, zazpívá píseň, dokáže vytleskat říkanku.
5. Zná barvy (základní i doplňkové).
6. Drží správně tužku, nakreslí nebo překreslí jednoduchý obrázek.
7. Rozliší i drobné detaily na obrázcích.
8. Správně používá prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, …).
9. Počítá vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuje základní geometrické tvary.
10. Udrží pozornost u úkolu (pracuje samostatně alespoň 15 minut).