Zápis do 1. třídy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

FORMA KONÁNÍ ZÁPISU:
prezenčním nebo distančním způsobem
(bude záležet na aktuální epidemické situaci a nařízení MŠMT)

HARMONOGRAM ZÁPISU

prezenčním způsobem/ motivační pohovor s dítětem
ve čtvrtek 21. 4. 2022 / 15 – 18 h / třídy Montessori, klasické třídy
v pátek 22. 4. 2022 / 14 – 17 h / klasické třídy
U klasických tříd si rodič zvolí termín (den a čas) zápisu svého dítěte v rezervačním systému výše

POTŘEBNÉ TISKOPISY K ZÁPISU:

Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní družiny

Souhlas GDPR

U zápisu škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti /s sebou platný OP a rodný list dítěte.

Po kontrole přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům.

Dítě absolvuje s pedagogickým pracovníkem motivační pohovor/ cca 20 minut.

O průběhu pohovoru bude zákonný zástupce následně informován.

V případě pochybnosti o zralosti dítěte zahájit povinnou školní docházku bude se zákonným zástupcem situace konzultována, případně doporučen odklad školní docházky.

 

OBECNÁ PRAVIDLA ZÁPISU:

• dítě dosáhne k 31. 8. 2022 věku 6 let,
• podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
• podmínkou přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2021 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:

• trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy
• sourozenec je v době zápisu žákem naší školy ZŠ Bílá cesta Teplice
• dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ Bílá cesta Teplice
• v případě, že kapacita třech 1. tříd bude naplněna 75 žáky, budou přednostně přijaty děti z obvodu školy
• v případě, že dojde k převisu zájmu nespádových dětí, na která se nevztahují kritéria přednostního přijímání, rozhoduje transparentní losování
• výsledky losování budou zveřejněny na webu školy a na veřejné desce / 6. 5. 2022

OBVOD č. 1 – Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958

Ulice: Bělehradská, Bílinská, Březová, Bulharská, Černá cesta, Dolní cesta, Dukelská stezka, Francouzská, Habrová, Javorová, Jasanová, Jugoslávská, Kladrubská, Kyjevská, K Vodojemu, Lidická, Lužická, Moravská, Na Jalovčinách, Nová cesta, Nová Ves, Novoveská, Opavská, Osiková, Ostravská, Pařížská, Plzeňská, Polská, Pytlíkovská cesta, Rumunská, Slezská, Slovenská, Těšínská cesta, Těšínská stezka, Topolová, U garáží, V lipách, Varšavská, Verdunská

Zápis distančním způsobem

Žádost o přijetí k povinné školní docházce spolu s kopií rodného listu dítěte je možné podat či zaslat elektronicky od 1. 4. do 22. 4. 2022.
• datovou schránkou školy ecmw2vf
• e-mailem s uznaným el. podpisem:  info@zsbilacesta.cz
• poštou/ datum podání nejdéle 20. 4. 2022/ na adresu: Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958, 415 01 Teplice
• osobním podáním v úředních hodinách školy /pondělí – pátek/ 8 -14 h/

INFORMACE O PŘIJETÍ

V termínu 29. 4. 2022 bude zveřejněn na webu školy a na veřejné desce seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tzv. registrační číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu).

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY:
Pokud bude vaše dítě přijato do 1. třídy do více škol,
co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy.

Pokud máte zájem požádat o odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení – nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna Teplice v Lipové ulici).

Přijetí do školní družiny
Přijati do školní družiny budou všichni prvňáčci bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

Pokud bude naše dítě přijato,
není třeba nic zařizovat. V červnu 2022 se budou konat 1. třídní schůzky, kde se vše potřebné dozvíte. Prezentace třídní schůzky bude také na webových stránkách pro ty zákonné zástupce, kteří se z různých důvodů schůzky nemohou zúčastnit.
Sledujte webové stránky školy.

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK UMĚT?

1. Zná své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuje členy rodiny.
2. Bez problémů zvládá odloučení od rodičů, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
3. Samostatně se oblékne a svlékne, zapíná knoflíky, zavazuje tkaničky, dodržuje základní pravidla hygieny.
4. Správně vyslovuje všechny hlásky, zarecituje báseň, zazpívá píseň, dokáže vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
5. Zná barvy (základní i doplňkové).
6. Drží správně tužku, nakreslí nebo překreslí jednoduchý obrázek.
7. Rozliší i drobné detaily na obrázcích.
8. Správně používá prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, …).
9. Počítá vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuje základní geometrické tvary.
10. Udrží pozornost u úkolu (pracuje samostatně alespoň 15 minut).

 

 Informace k zápisu do 1. tříd pro cizince 

Prezentace z třídních schůzek pro rodiče budoucích prvňáčků